Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

By | 17 grudnia 2017

W związku z audytem programu nr MPZ/71 6 3 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania dotacji z Bałtyckiego Funduszu Spójności

Agenda debata podczas konferencji obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Ocena efektów wspierania środkami ZPORR (działania 2.5, 3.4) i SPO WKP (działania 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2.1, 2.3) sektora MŚP
 • Audyt stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium podyplomowego Sala konferencyjna Szkolenia w Szczecinie
 • Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Badanie barier zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych
 • Badanie omnibusowe skuteczności kampanii „Dobra informacja na dobry początek”
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT na dostępność oraz wzrost przeładunków w portach morskich w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie
 • Analiza i ocena znaczącego wpływu realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 na środowisko
 • Informacja i promocja PO Kapitał Ludzki
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Fundusz będzie omówiony pod kątem skutków wdrożenia w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
 • Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
 • Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
 • ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport wodny śródlądowy pasażerski
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • Działalność szpitali

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: tomaszowski oraz pleszewski

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Kabli Ożarów S.A., Elektrometal S.A., GZW Odbudowa i Tuning, Karina Itrych-Migowska, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” , Telewizja Kablowa Opoczno Sp. z o.o. , Agnieszka Korbaś, EDU Sp. z o.o., K-Lamin Andrzej Filipek, Optidata , TCi Software spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Tools for Business sp. z o.o., JADWIGA INSTYTUT KOSMETYCZNO-MEDYCZNY LABORATORIUM BIOODNOWY S.C. VIOLETTA TRACZYK, AGATA SOPUCH, INTERNATIONAL PLASTIK POLSKA Sp. z o.o., P.U.H. „POLMOT” Węgrzynowski Paweł

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.