Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – projekty EFS

By | 2 czerwca 2017

W związku z podsumowaniem projektu nr IJYR/59 6 8 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania subwencji z Panatlantyckiego Funduszu Edukacyjnego

Agenda dyskusja w czasie seminarium przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013
 • Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów -analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności
 • Audyt jakości implementacji celów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Sala konferencyjna Szkolenia w Sudetach
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Ocena funkcjonowania trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ewaluacja Działania 1 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
 • Ocena procesu realizacji założeń Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w województwie pomorskim, z uwzględnieniem roli i udziału partnerstw lokalnych w tym procesie
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie efektywności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
 • Produkcja nawozów i związków azotowych
 • Produkcja baterii i akumulatorów
 • Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: wieluński oraz obornicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Huta Szkła BIAGLASS Sp. z o.o., Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego S.A. , Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych we Wrocławiu Sp. z o.o., , P.P.H.U. KADAC ELEKTRONIK , „Digital One Consulting” Sp. z o.o., Akademia Morska w Szczecinie, Exception Tomasz Krobski, Instytut Spawalnictwa, Linter , QSGS Technology Grażyna Klepuszewska, ULTRATECH , CORRADO POLSKA JAN GŁOWACKI, Zakład Techniki Mikroprocesorowej Jerzy Brzeski, Integer.pl SA

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.