Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

By | 18 kwietnia 2017

W związku z rozliczeniem programu nr GCF/76 4 6 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania dotacji z Panatlantyckiego Priorytetu Pomocowego

Porządek dyskusja w czasie panelu przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Badanie ocen i opinii wnioskodawców działania 2.1 SPO WKP
 • Audyt skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotele na Wyjazdy integracyjne w Jurze
 • Analiza kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wsparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • – porównanie na przykładzie projektów Funduszu Spójności”
 • Analiza zdolności podmiotów działających na obszarach wiejskich do absorpcji funduszy unijnych w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL
 • Ocena realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013


 • Program będzie przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w wymienionych nizej dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Przetwórstwo herbaty i kawy
 • Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 • Sprzedaż hurtowa skór
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Toruń oraz pucki

  Upoważnieni beneficjenci to: Stanislaw Kaim Remonty Budowlane, TAPETY GNASZYN S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA , P.P.H.U. MOBIL – Smoliński S., Kamiennogórska Telewizja Kablowa „KAM-SAT” , ELSAT Sp. z o.o. , BCC KRZYSZTOF PULKIEWICZ, CyberEdu , ISM EUROCENTER , LEARNPLACE.PL , REKORD Systemy Informatyczne , Zakład Poligraficzny Unigraf Alicja Plaskota, AXXEL , Plastbud – Spółka Komandytowa, Julianna Komoń, Jolanta Augustyniak prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą – Biuro Rachunkowe „PODATNIK” s.c.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.