Audyt projektu – zaproszenie – projekty EFS

By | 15 lutego 2017

W związku z realizacją programu nr WOK/22 3 7 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania subwencji z Amerykańskiego Funduszu Wyrównawczego

Porządek debata podczas konferencji obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej
 • Ocena ex- ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Ocena efektywności implementacji celów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotele Na Szkolenia w Wiśle
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Analiza użyteczności Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
 • Ustalenie szczegółowych priorytetów dotyczących zapotrzebowania małopolskiego rynku pracy na zewnętrzne źródła finansowania w kontekście oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy (na podstawie analizy wdrażania działania 2.5 ZPORR w Małopolsce)
 • Ocena wdrażania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Chów i hodowla owiec i kóz
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
 • Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: pabianicki oraz kluczborski

  Upoważnieni beneficjenci to: „Hydrobudowa- 6” S.A., Tarnowskie Zakłady Ceramiki Budowlanej S.A., Przedsiębiorstwo Energetyczne Systemy Ciepłownicze S.A., F.H.U. MAS-BUD Karol Zacharek, „MASTER” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, Uniwersytecka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Różany Potok” , ArtMar MARTA KOBIŃSKA, Emedico sp. z o.o., Han Bright , NMG , SMF Poland Sp. z o.o., VALUE BASED ADVISORS Sp. z o.o., BEPPE JOLANTA MARJAŃSKA, ORGANIQUE SC W.P. CZARSCY, CENTRUM SZKOLENIOWE HECTOR SP. Z O.O.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.