Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – projekty EFS

By | 8 listopada 2016

W związku z finalizacją projektu nr PIJU/36 3 2 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania subwencji z Środkowoeuropejskiego Trustu Edukacyjnego

Program dyskusja w czasie seminarium obejmie poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych”
 • Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG, PO KL)
 • Pomiar stopnia implementacji założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotel na Szkolenia Dla Przedstawicieli
 • Wybrane aspekty zdolności administracyjnych wdrażania europejskich funduszy pomocowych
 • Potrzeby instytucjonalnego systemu wdrażania funduszy strukturalnych w zakresie wsparcia eksperckiego na przykładzie Dolnego Śląska
 • Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Ocena zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL
 • współpracy, a także głównych obszarów styku”
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w poniższych dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
 • Produkcja wapna i gipsu
 • Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: radomszczański oraz starachowicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Przemysłu Odzieżowego „VISTULA” S.A., Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn Drogowych „MADRO” Sp. z o.o., Zakłady Chemiczne POLICE S.A., F.U.H. ATRIX Aldona Romanowska, TESAT Sp. z o.o. , Firma Produkcyjno Handlowa Sunday Ltd. Grzegorz Niedziela , AutoGuard , Form-Plast , GRIT , MZKONSULTING Marek Żuk, POLENG sp. z o.o., ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY EMITER STANISŁAW BIEDA, PIOTR LIS, DRS TELEKOM Sp. z o.o., Firma Handlowa „JANKO” Strzelec Jan, Izabella Małgorzata Wyszomirska, Tomasz Tadeusz Wysokiński, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: Całodobowe Centrum Stomatologii Spółka Cywilna.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.