Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

By | 23 września 2016

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr GFF/42 8 4 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania subwencji z Panatlantyckiego Programu Pomocowego

Program debata podczas panelu zawiera poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 • Audyt stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotel na Symulacje Decyzyjne
 • Zakres znajomości zagadnień związanych z funduszami unijnymi przez społeczeństwo Warmii i Mazur
 • Identyfikacja barier w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty innowacyjne w regionie kujawsko-pomorskim i mazowieckim
 • Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Raport na temat Polski.
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Analiza potrzeb potencjalnych beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ w zakresie działań przewidzianych do realizacji w ramach Priorytetu z uwzględnieniem stanu infrastruktury społecznej w sektorze kultury
 • Charakterystyka projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu I i II Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena makroekonomicznego wpływu realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 przy użyciu modelu HERMIN dla polskiej gospodarki


 • Projekt zostany omówiony pod kątem skuteczności w wymienionych nizej dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
 • Produkcja zamków i zawiasów
 • Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • Malowanie i szklenie
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie książek
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Toruń oraz m. Bytom

  Upoważnieni beneficjenci to: FOSTER WHEELER ENERGY FAKOP Sp. z o.o., „FURNEL” S.A., SECURITY SERVICE Łódzka Agencja Ochrony Mienia, Ostrowska Telewizja Kablowa OTK Sp. z o.o. , Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa , KOMAX Jacek Kosiorek , Antoni Bolesta , Ekobenz sp. z o.o, Instytut Chirurgii Cybernetycznej , MOBICERT , REGIS , VIKA-MET Roman Moczulski, JM Trade sp. z o.o. w organizacji , ECOBACK , „Techpol”Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.